Extern Social Media-policy

Pastificio Rana S.p.A. i syfte att förbättra deltagande och kommunikation med användarna, implementerar, för särskilda evenemang, projekt och nyheter, användning av institutionella sidor på Facebook eller andra social network. 

Dessa kanaler integrerar redan existerande instrument, som t.ex. företagets officiella webbplats (www.giovannirana.se).

De institutionella/officiella sidorna, som öppnats på Facebook och/eller på andra social för enstaka tjänster och/eller projekt: 

•    Har till syfte att informera om aktiviteter och initiativ, som marknadsförs av själva företaget och föra en dialog med användarna med hjälp av post, kommentarer till post, svar på förfrågningar, frågor, kritik och förslag;
•    Producerar textinnehåll, fotografier, filmer och annat multimedialt material vad beträffar tjänster/projekt för vilka den institutionella sidan aktiverats. Innehållet på dessa sidor får inte användas fritt i något fall som helst. 

Pastificio Rana S.p.A.  publicerar eget innehåll - även multimedialt (foto, filmer, osv.) – eller innehåll, som de förvärvat rättigheterna till  av ägaren i överensstämmelse med lag 633/1941 och påföljande modifieringar vad beträffar upphovsrätt och andra rättigheter, som sammanhänger med dess utövande.
 
Härutöver har personuppgifterna, i vilket fall som helst, publicerats baserat på användarnas uttryckliga samtycke.  
Framför allt, vad beträffar det multimediala innehållet, garanteras att inga foton/filmer kommer att publiceras: 

•    av minderåriga, utan att ha erhållit preventivt samtycke av den person, som utövar förmyndarskapet. 

•    av personer, för vilka det faktum att bli avbildad, få kännedom om känslig information, som t.ex. hälsotillstånd och, hur som helst, varje situation som rör de avbildade personernas intima detaljer, kan medföra obehag. 

Om detta inte skulle vara möjligt (t.ex. vid förekomst av vuxna och barn i samma innehåll), garanterar Pastificio Rana S.p.A.  att de minderårigas, och de ovan nämnda personernas, ansikte kommer att förmörkas. 

I vilket fall som helst, preciseras det att vi endast kommer att pubblicera videoinspelningar/fotografier av intresserade, som  tidigare informerats genom särskilt informationsblad, utfärdat vid insamling ad dessa bilder och som lämnat sitt uttryckliga samtycke. 

Adminstration av de institutionella sidorna handhas av  Pastificio Rana S.p.A., i person av den kompetente privacyansvarige. 
För användningsvillkor av enskilda social network hänvisas till själva nätverket, vilka även Pastificio Rana S.p.A.  följer.

Måttlighetsregler

Alla användare har rätt att delta i den institutionella sidans liv och ge uttryck för sin egen åsikt. I detta hänseende specificeras det att alla skriftliga och muntliga kommentarer, som inkommer från användarna genom post och video/registreringar alltid ska vara identifierbara med hjälp av förnamn och efternamn till de personer, som laddar upp dem. Dessa kommentarer representerar enskilda personers åsikter och inte de, som Pastificio Rana S.p.A., uttrycker. Företaget anväger sig allt ansvar vad beträffar sanningshalt och korrekthet i vad som postats på dess institutionella sidor av enskilda och juridiska personer 
Pastificio Rana S.p.A.  utövar ingen förebyggande kontroll av det material, som laddats upp av tredje part, men kommer att ta bort de poster, som:
•    är discriminerande och kränkande för personer, grupper av personer eller kategorier av personer vad beträffar, kön, ras, språk, etnicitet, religion, politiska åsikter, personliga och sociala förhållanden, sexuell läggning och ålder;
•    innehåller bilder av minderåriga utan uttryckligt samtycke av den person, som utövar förmyndarskapet;;
•    är diskriminerande och kränkande i förhållande till andra användare – närvarande eller ej vid diskussionen, organ, föreningar, organisationer i största allmänhet, företag samt Pastificio Rana S.p.A.  eller, hur som helst, kränkande för tredje parts rättigheter; 
•    innehåller olämpligt, vulgärt, lössläppt språkbruk, som motsätter sig allmän anständighet och/eller som innehåller hotfulla toner; 
•    innehåller obscena pornografiska ämnen eller sådana, som skulle kunna kränka allmänhetens moral och känslighet;
•    är vilseledande och allarmistiska; 
•    innehåller personuppgifter rörande tredje part och/eller som skulle kunna skada deras rykte och/eller medföra skada; 
•    innhåller “känsliga personuppgifter” rörande tredje part, enligt den definition, som fastställts av gällande föreskrifter vad beträffar behandling av personuppgifter  (EU-förordning 2016/679);
•    innehåller olagliga ämnen, eller ämnen som hetsar upp till olagliga handlingar eller som bryter mot upphovsrätten; 
•    innehåller reklam eller marknadsföring rörande vinstaktiviteter;
•    innehåller politiska eller propagandistiska ämnen  samt spam;
•    inte är pertinenta i förhållande till de diskussioner som pågår (off topic), upprepande eller som är avsedda att störa diskussionen.

För de personer, som upprepade gånger bryter mot dessa måttlighetsregler, och i allvarliga fall, endast en gång, reserverar sig Pastificio Rana S.p.A. möjligheten att använda ban, eller spärra användaren, och ange densamme på plattformen, samt  – vid behov – till ansvarig polismakt.