INTEGRITETSPOLICY

HÄNVISNINGAR TILL LAGSTIFTNING

  • Direktiv 2002/58/EG om ”behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation”
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Efter besök på denna webbplats kan uppgifter om identifierade eller identifierbara personer behandlas. Den ”personuppgiftsansvariga” för deras behandling är Pastificio Rana SpA, Via Antonio Pacinotti, 25 – 35037 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) – Italien.

TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Navigeringsuppgifter

IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter, vars överföring är implicit vid användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta är information som inte samlas in för att avsiktligt kopplas till identifierade registrerade personer, men som genom sin natur kan göra det möjligt att identifiera användarna genom bearbetning och associering med uppgifter som innehas av tredje part. Denna kategori av uppgifter inkluderar IP-adresser eller domännamn på datorerna som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-notationen (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, begärans klockslag, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på den erhållna filen, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern (framgång, fel m.m.) och andra parametrar relaterade till användarens operativsystem och datormiljö. Dessa uppgifter används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och de raderas omedelbart efter behandlingen.

 

Data som lämnats frivilligt av användaren

Det valfria, uttryckliga och frivilliga tillhandahållandet av personuppgifter av användaren i registreringsformulären på denna webbplats eller vid telefonsamtal till eventuella telefonnummer som anges på webbplatsen innebär det efterföljande förvärvet av uppgifter tillhandahållna av avsändaren, som är nödvändiga för utförande av den begärda tjänsten eller för att lämna begärd information.

 

Anonymiserade eller aggregerade uppgifter

Anonymisering är den process som omvandlar personuppgifter till anonymiserade uppgifter, så att de inte identifierar den registrerade personen. Anonymiserade uppgifter omfattas inte av tillämpningsområdet för lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Aggregerade uppgifter kan härröra från användarens personuppgifter, men de betraktas inte som personuppgifter i lagen, eftersom dessa uppgifter inte identifierar den registrerade personen, vare sig direkt eller indirekt.

COOKIES

Se Informationsmeddelande om cookies på adressen https://www.giovannirana.se/cookiepolicy för mer information om de cookies som vi använder.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Tänk på att den personuppgiftsansvariga inte har någon kontroll över cookies eller andra övervakningstekniker som används av dessa webbplatser, som inte regleras av denna integritetspolicy. Du bör vara försiktig och kontrollera den policy som tillämpas på den aktuella webbplatsen.

FRIVILLIGT LÄMNANDE AV UPPGIFTER

Användaren bestämmer själv om personuppgifterna ska tillhandahållas, med undantag för vad som specificeras för navigeringsuppgifterna. Om de inte lämnas kan det dock vara omöjligt att få igenom sin begäran.

KONTROLL AV PERSONUPPGIFTER

Du kan välja att när som helst begränsa insamling och användning av dina personuppgifter. Till exempel, om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring, kan du ändra åsikt när som helst genom att skriva till oss eller skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@rana.it

Pastificio Rana S.p.A. kommer inte att sälja eller sprida de registrerades personuppgifter till tredje part, såvida vi inte har deras uttryckliga och frivilliga samtycke eller lagen uttryckligen kräver att vi gör det. Vi kan emellertid använda de registrerades personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation om tredje parter, om de registrerade har gett sitt samtycke härtill.

BEHANDLINGSSÄTT och LAGRINGSTIDER

Personuppgifter behandlas, även med hjälp av automatiska verktyg, för den tid som absolut krävs för att uppnå de syften i vilka de samlades in.

Särskilda säkerhetsåtgärder observeras för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning av dem samt obehörigt tillträde. Den personuppgiftsansvariga har vidtagit alla lämpliga säkerhetsåtgärder inspirerade av huvudsakliga internationella standarder för att minimera all risk rörande sekretess, tillgänglighet och integritet vad de insamlade och behandlade personuppgifterna gäller.

DELNING, UTLÄMNING OCH SPRIDNING AV UPPGIFTER

De behandlingar som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats äger rum vid det tidigare nämnda huvudkontoret för den personuppgiftsansvariga och hanteras endast av därtill auktoriserad teknisk personal. Uppgifterna som samlas in kan delas med, överföras eller lämnas ut till andra företag för aktiviteter som är strikt anslutna och medverkar till driften av tjänsten, såsom hantering av informationssystemet, eller eventuella tredje parts leverantörer som ansvarar för tillfällig underhållsverksamhet. I ovannämnda fall utnämner den personuppgiftsansvariga dessa personer till personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 GDPR. Utöver dessa fall kommer personuppgifterna inte att lämnas ut till tredje part såvida det inte föreskrivs i avtal eller lag, eller om inte den registrerade personen uttryckligen har gett sitt samtycke härtill. I denna mening kan personuppgifterna överföras till tredje part, men endast om:

a)            det finns ett uttryckligt samtycke att dela uppgifterna med tredje part;

b)            det finns behov av att dela information med tredje part för att tillhandahålla den begärda tjänsten;

c)            detta är nödvändigt för att uppfylla förfrågningar från rättsliga myndigheter eller polis.

Ingen uppgift som härrör från webbtjänsten sprids.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

Personuppgifter överförs inte till tredjeländer, d.v.s. länder som inte tillhör Europeiska unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Om så sker, försäkrar och intygar den personuppgiftsansvariga att iaktta det som fastställs i artikel 44 och följande artiklar i GDPR.

RÄTTIGHETER FÖR DE REGISTRERADE

Lagstiftningen om skydd av personuppgifter ger de personer som berörs av behandlingen (de registrerade) uttryckligen vissa rättigheter. I synnerhet har de registrerade i överensstämmelse med artikel 15 och följande artiklar i förordning (EU) 2016/679 rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dem håller på att behandlas, rätt att få information om varifrån dessa uppgifter kommer, i vilket syfte och på vilket sätt de behandlas, rätt att göra invändningar, rätt till uppdatering, rättelse eller komplettering av uppgifter samt rätt att få de personuppgifter raderade som behandlats olagligt samt i de fall då ett av de skäl som specificeras i artikel 17 i förordning (EU) 2016/679 föreligger.

LAGRING AV UPPGIFTER

Pastificio Rana S.p.A. lagrar personuppgifter för den tid som absolut krävs för att uppnå de specifika syften som anges. Efter denna tid kommer vi att lagra dina uppgifter eller en del av dem så länge som det krävs för att utöva eller försvara våra rättigheter, i synnerhet rättsliga anspråk, samt för att iaktta uttrycklig förfrågan av den registrerade personen, såsom erhållande av marknadsföringskommunikationer vartill specifikt samtycke har getts.

Uppgifter som samlas in med profilerande cookies lagras i sin helhet i 13 månader från datumet för insamlingen och/eller installationen av motsvarande cookie.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Den personuppgiftsansvariga kontrollerar regelbundet sin integritets- och säkerhetspolicy och reviderar den om nödvändigt i samband med lagstiftningsmässiga, organisatoriska eller tekniska förändringar. Vid policyändringar kommer den nya versionen att publiceras på denna sida på webbplatsen.

FRÅGOR, KLAGOMÅL, FÖRSLAG OCH UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Den som är intresserad av ytterligare information, att bidra med egna förslag eller att lämna klagomål eller framhäva synpunkter angående integritetspolicyn och det sätt på vilket vårt företag behandlar personuppgifter samt av att utöva sina rättigheter enligt lagstiftningen om skydd av personuppgifter kan kontakta den personuppgiftsansvariga genom att skriva till Pastificio Rana SpA, Via Antonio Pacinotti, 25 – 35037 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) – Italien, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@rana.it

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot GDPR rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.