INTEGRITETSPOLICY

HÄNVISNINGAR TILL LAGSTIFTNINGAR

  • Direktiv 2002/58/EG om ”behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation”
  • Lagstiftningsdekretet av den 30 juni 2003, nr 196 - "Italian data protection code”
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (generell förordning vad gäller dataskydd)

RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables peuvent être traitées lors de la consultation du site. Le “Responsable” de leur traitement est Pastificio Rana S.p.A., dont le siège social est sis Via Antonio Pacinotti n 25 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).

DATAKONTROLLANTEN

Efter besök på denna webbplats kan uppgifter om identifierade eller identifierbara personer behandlas. ”Kontrollanten” för deras uppgiftsbehandling är Pastificio Rana S.p.A., som har sitt säte i S.Giovanni Lupatoto (Verona - Italien), via Pacinotti nr 25, 37057.

UPPGIFTERNAS BEHANDLINGSPLATS

De behandlingar som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats äger rum vid det tidigare nämnda huvudkontoret för Pastificio Rana S.p.A. och hanteras endast av teknisk personal hos Byrån som ansvarar för behandlingen eller av eventuella Utnämnda personer som ansvarar för tillfällig underhållsverksamhet.

TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Navigeringsdata
IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter, vars överföring är implicit vid användningen av Internet-kommunikationsprotokoll.
Detta är information som inte samlas in för att avsiktligt kopplas till identifierade berörda parter, men som genom sin natur kan göra det möjligt att identifiera användaren genom bearbetning och associering med uppgifter som innehas av tredje part.
Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på datorerna som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-notationen (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, begärans klockslag, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på den erhållna filen, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern (framgång, fel m.m.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens datormiljö.
Dessa data används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och de raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna må användas för att fastställa ansvaret vid hypotetiska IT-brott mot webbplatsen. Med undantag av denna händelse, förblir för närvarande inte uppgifterna angående webbkontakterna längre än sju dagar.

Data som lämnats frivilligt av användaren
Det valfria, uttryckliga och frivilliga tillhandahållandet av personuppgifter av användaren i registreringsformulären på denna webbplats innebär det efterföljande förvärvet av data tillhandahållna av avsändaren, nödvändiga för utförande av den begärda tjänsten. Särskild sammanfattningsinformation kommer gradvis att rapporteras eller visas på webbplatsens sidor tillägnade särskilda tjänster på begäran.

COOKIES

Cookies är små textfiler som innehåller en viss mängd information som utbyts mellan en webbplats och användarens terminal (vanligtvis webbläsaren). De används främst för att driva webbplatser och göra dem mer effektiva, samt att ge information till webbplatsens ägare. De kan antingen vara sessions-cookies eller beständiga. Sessions-cookies förblir lagrade i terminalen under en kort tid och raderas så snart användaren stänger webbläsaren. Deras användning är strängt begränsad till överföring av sessions-identifikation (bestående av slumptal som genereras av servern) som är nödvändiga för att säkerställa en säker och effektiv utforskning av webbplatsen. Beständiga cookies, å andra sidan, förblir lagrade i användarens terminal upp till ett förutbestämt utgångsdatum. Dessa, som inte raderas direkt när webbläsaren stängs, gör det möjligt att minnas de val som användaren har gjort på ens webbplats, samt att samla in information angående webbplatsens sidor som användaren besöker, hur ofta webbplatsen besöks och för att identifiera användarnas navigationsspår, med syftet att förbättra upplevelsen på denna sida.
Dessa cookies, antingen sessions-cookies eller beständiga, kan vara från Första part eller från Tredje part beroende på om personen som installerar cookies på användarens terminal är samma förvaltare av webbplatsen som användaren besöker (vi kommer då att prata om cookies från Första part) eller en annan person (vi kommer att prata om cookies frånTredje part).

Cookies som används på denna webbplats
Den här webbplatsen använder cookies både från Första part och från Tredje part, eftersom det använder funktionerna i Google Analytics tjänster, som erbjuds av Google Inc.

Google Analytics använder "cookies" för att samla in och analysera information om hur användaren utnyttjar de webbplatser han besöker. För mer information om Google Analytics-cookies och hur Google Inc. använder dem kan du kontakta:

Informationen om Googles användning av cookies finns tillgänglig på:
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-usage

Informationsmeddelandet för Google Analytics integritetspolicy på:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Tabellen nedan visar i detalj de cookies som för närvarande finns på webbplatsen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

COOKIE-NAMN
            (es: _umtz; phpsessid, etc.)
TYP BESKRIVNING COOKIE
    
AWSALB Teknisk Teknisk cookie från systemarkitekturen
_ga Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att skilja användare åt genom att tilldela var och en av dem ett slumpmässigt genererat nummer som en identifierare. Den används för att beräkna antalet sidbesökare, sessioner och data för att kunna producera anonymiserade statistiska analysrapporter.
_gat Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att påskynda begäran av tillträde.
__gid Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att skilja användare åt genom att tilldela var och en av dem ett slumpmässigt genererat nummer som en identifierare. Den används för att beräkna antalet sidbesökare, sessioner och data för att kunna producera anonymiserade statistiska analysrapporter.
cb-enabled Navigation Det kommer ihåg om användarna accepterar cookies

Utöver cookies nämnda i tabellen använder denna webbplats också andra sessions-cookies, närmare bestämt cookies som inte lagras permanent på användarens dator och som försvinner när webbläsaren stängs.  Deras användning är strängt begränsad
 

Cookie-hantering
Normalt tillåter webbläsare kontrollen över de flesta cookies genom inställningarna för webbläsaren själv.  Observera dock att hel eller delvis inaktivering av s.k.. tekniska cookies kan äventyra användningen av webbplatsfunktioner. Om användaren emellertid inte vill emottaga någon typ av cookies på sin dator, varken från den här webbplatsen eller från andra, kan han i alla fall öka nivån för integritetsskydd genom att ändra säkerhetsinställningarna för webbläsaren:.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar för åtkomst till andra webbplatser, till exempel sociala nätverk som Facebook, Instagram, YouTube. Genom att klicka på de särskilda länkarna kan du till exempel dela våra innehåll. Vi informerar dig om att Datakontrollanten inte kontrollerar cookies eller annan övervakningsteknik på de webbplatser som inte tillämpar denna Policy.

FRIVILLIGHET AV UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Förutom det som anges för navigeringsdata är användaren fri att ge sitt samtycke till tillhandahållandet av sina personuppgifter. Uteblivet tillhandahållande av sådana uppgifter kan emellertid göra det omöjligt att erhålla det som begärts.

DELNING, MEDDELANDE OCH SPRIDNING AV UPPGIFTER

Uppgifterna som samlas in kan överföras eller meddelas till andra företag för aktiviteter som är strikt anslutna och medverkar till driften av tjänsten, såsom hantering av informationssystemet. De personuppgifter som tillhandahålls av användare som begär sändande av informativt material (broschyrer, informativt material, m.m.) används endast för att utföra den begärda tjänsten eller prestationen och meddelas endast till tredje parter om detta är nödvändigt för det ovannämnda ändamålet. Utöver dessa fall kommer personuppgifterna inte att avslöjas såvida det inte föreskrivs i avtal eller lag, eller om inte den berörda parten särskilt begär det.

I denna mening kan personuppgifterna överföras till tredje part, men endast och uteslutande om:

  1. det finns ett uttryckligt samtycke att dela data med tredje part;
  2. det finns behov av att dela information med tredje part för att tillhandahålla den begärda tjänsten;
  3. detta är nödvändigt för att uppfylla förfrågningar från den Rättsliga Myndigheten eller Myndighet för Allmän Säkerhet.

Ingen data som härrör från webbtjänsten sprids.

RÄTTIGHETER FÖR DE BERÖRDA

Lagstiftningen för skydd av personuppgifter ger uttryckligen vissa rättigheter för de parter som uppgifterna avser (så kallade berörda). i synnerhet i enlighet med artikel 7 i Lagdekret nr  196/2003, liksom artiklarna 15 och följande i förordning (EU) 679/2016 har varje berörd part rätt att få bekräftelse på förekomsten eller ej av uppgifter om honom/henne, att få en uppgift om ursprunget, syftet med och metoderna för behandling, uppdatering, korrigering, dataintegration och radering av dessa om de behandlas i strid med lagen eller om någon av anledningarna i artikel 17 i förordning (EU) 2016/679 existerar.

ÄNDRINGAR PÅ DE NÄRVARANDE PRIVACYPOLICYERNA

Pastificio Rana S.p.A kontrollerar regelbundet sin integritets- och säkerhetspolicy och om nödvändigt reviderar den i samband med reglerande, organisatoriska eller tekniska förändringar. Vid policyändringar kommer den nya versionen att publiceras på denna sida i webbplatsen.

FRÅGOR, KLAGOMÅL, FÖRSLAG OCH UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Den som är intresserad av ytterligare information, att bidra med egna förslag eller att lämna klagomål eller framhäva synpunkter angående integritetspolicyn, om hur vårt företag behandlar personuppgifter och att hävda sina rättigheter enligt lagstiftningen om skydd av personuppgifter, kan kontakta Datakontrollanten genom att skriva till Pastificio Rana SpA med huvudkontor i Via Antonio Pacinotti, 25 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) eller genom att skicka ett mail till privacy@rana.it.

LAG OCH JURISDIKTION

Tolkningen och genomförandet av dessa villkor regleras av italiensk rätt. Domstolen i Verona, Italien, kommer att vara uteslutande behörig för eventuella kontroverser som är kopplade till dessa villkor. Pastificio Rana S.p.A. förbehåller sig rätten att erhålla brådskande rättsmedel från vilken Domstol som helst även utomlands, för att skydda sina intressen och upprätthålla sina rättigheter